PIRLS 2001


17.01.2012

Cílem výzkumu PIRLS je opakované zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti žáků ve 4. ročnících ZŠ.

V tomto období již žáci zvládli techniku čtení a začínají je používat jako prostředek k dalšímu vzdělávání. Čtenářská gramotnost je pro výzkum PIRLS definována jako „schopnost rozumět formám psaného jazyka, které vyžaduje společnost a/nebo oceňují jednotlivci, a tyto formy používat. Mladí čtenáři mohou odvozovat význam z široké škály textů. Čtou, aby se učili, aby se zapojili do společenství čtenářů a pro zábavu.“ Výzkum PIRLS je organizován Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání – IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). V České republice byl výzkum financován z prostředků MŠMT.

METODY VÝZKUMU

Testy
Každý žák dostane test, na jehož vyplnění má 80 minut.

Výzkum PIRLS se zaměřuje na dva čtenářské cíle, kterými jsou čtení pro literární zkušenost (čtení ze zájmu a pro osobní potěšení) a čtení pro získání a používání informací (čtení kvůli učení). Těmto dvěma cílům odpovídají i typy textů, které jsou v testech použity. Oba typy textů jsou zastoupeny stejnou měrou.

Každý testový sešit obsahuje dva souvislé texty, které mohou být doplněny dalšími prvky, jako jsou obrázky, grafy nebo tabulky.

Za každým textem následuje přibližně 10 otázek. Test obsahuje jak úlohy s výběrem odpovědi (výběr ze čtyř nabídnutých odpovědí), tak úlohy s tvorbou odpovědi. Otevřené odpovědi jsou vyhodnocovány pomocí standardizovaných pokynů.

Při práci s textem mohou čtenáři postupovat různými způsoby. Ve výzkumu PIRLS jsou pomocí otázek sledovány následující procesy porozumění:
  • vyhledávání určitých informací,
  • vyvozování závěrů z přečteného,
  • interpretace a integrace informací a myšlenek obsažených v textu do jednoho celku,
  • zkoumání a hodnocení obsahové či formální charakteristiky textu.

Dotazníky
Cílem výzkumu PIRLS je rovněž zmapovat faktory, které ovlivňují čtenářskou gramotnost žáků. Dotazníky mají proto zjistit čtenářské návyky a chování žáků, ale rovněž se pokusit osvětlit, co čtou rodiče žáků nebo jak učí učitelé.

Vedle žákovského (15–30 minut), školního (30 minut) a učitelského (30 minut) dotazníku existuje ještě dotazník rodičovský (15 minut).


FÁZE VÝZKUMU

Testování probíhá v pravidelných pětiletých cyklech. První sběr dat pro hlavní šetření se uskutečnil v roce 2001. Další šetření proběhlo v roce 2006. Každému hlavnímu šetření předchází pilotní šetření.

1. cyklus výzkumu – hlavní šetření v roce 2001

a.) pilotáž
Pilotní šetření výzkumu PIRLS bylo provedeno v září roku 2000. V České republice se ho zúčastnilo 2000 žáků 4. ročníků z 50 náhodně vybraných základních škol. Prostřednictvím dotazníků se do výzkumu zapojili rovněž rodiče žáků, učitelé a ředitelé škol.

b.) hlavní šetření
Sběr dat se uskutečnil v červnu 2001.

Do první fáze výzkumu se zapojilo 35 zemí:
Evropa: Anglie, Bulharsko, Česká republika, Francie, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Skotsko, Švédsko;
Severní Amerika: Kanada (účastnily se 2 provincie: Ontario a Quebec), USA;
Jižní Amerika: Argentina, Belize, Kolumbie;
Asie: Hongkong, Írán, Izrael, Kuvajt, Singapur, Turecko;
Austrálie a Oceánie: Nový Zéland.

Odkazy na stránky jednotlivých zemí jsou na mezinárodních internetových stránkách PIRLS.

V České republice se do výzkumu zapojilo 150 náhodně vybraných základních škol. V každé škole byla opět náhodně vybrána jedna třída 4. ročníku. Žákům bylo rozdáno 10 variant testových sešitů. Všechny dotazníky však měly pouze jednu variantu.

c.) zveřejnění výsledků
První mezinárodní výsledky výzkumu PIRLS byly zveřejněny na tiskové konferenci 8. dubna 2003 v Bostonu.
Českým zájemcům je k dispozici abstrakt z mezinárodní tiskové konference s nejdůležitějšími výsledky, který navíc obsahuje některé údaje o českých žácích a jejich školách.
Podrobnější výsledky jsou zpracovány v publikaci "Jak (se) učí číst".

2. cyklus výzkumu – hlavní šetření v roce 2006
Česká republika se tohoto cyklu neúčastnila.


PUBLIKACE

Kramplová, I., Potužníková, E.: Jak (se) učí číst. Praha: ÚIV, 2005
Publikace Koncepce výzkumu PIRLS


ÚLOHY

Ukázka úlohy z běžného testového sešitu
Uvolněná úloha výzkumu PIRLS 2001 – Myši. Běžný testový sešit na rozdíl od čítanky obsahoval jak text úlohy, tak také otázky k úlohám.

Úlohy obsažené v čítance
Vedle běžných testových sešitů byla vytvořena čítanka. V ní se nacházely pouze texty úloh, zatímco otázky k těmto textům byly uvedeny v samostatném sešitu. Toto uspořádání bylo zvoleno kvůli většímu přiblížení způsobu, jakým se s texty pracuje ve škole.

Čítanka obsahuje jeden literární (Zajíc oznamuje zemětřesení) a jeden informační text (Noci papuchalků).

Otázky k úlohám obsaženým v čítance
Tento sešit doplňoval čítanku a přibližoval se pracovním sešitům, které se používají ve škole.
 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce