Jak probíhá šetření PISA 2012 v České republice?


04.10.2012

V uplynulém školním roce 2011/2012 se na vybraných školách v České republice uskutečnil hlavní sběr dat projektu OECD PISA. Jedná se již o pátý cyklus tohoto mezinárodního vzdělávacího projektu, do kterého se Česká republika zapojila v roce 1998, tedy v době jeho zahájení. Projekt je zaměřen zejména na zjišťování čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků v zemích z celého světa.

V současném cyklu je cílem projektu PISA, jehož zkratka vychází z anglického názvu Programme for International Student Assessment, detailněji posoudit úroveň matematické gramotnosti žáků a jejich schopnosti řešit úlohy z oblasti řešení problémů. Česká republika navíc využila možnosti zúčastnit se v tomto cyklu i testování finanční gramotnosti žáků.

Přípravy hlavního sběru dat začaly již v roce 2011, kdy na jaře proběhlo ve všech zúčastněných zemích pilotní šetření. Jeho hlavním úkolem bylo ověřit všechny procedury pro hlavní sběr dat a poskytnout podklady pro výběr úloh a dotazníkových položek. Na podzim pak byly na základě výsledků z pilotáže schváleny konečné jednotné mezinárodní verze testových a dotazníkových položek pro hlavní sběr dat a byl přijat harmonogram prací pro rok 2012.

Na začátku roku 2012 byly nejprve v jednotlivých zemích dokončeny překlady všech materiálů a jejich verifikace v mezinárodním centru. Následně byli zástupci zemí na mezinárodním tréninkovém semináři proškoleni v ovládání speciálního softwaru pro výběr vzorku žáků ve školách, další pracovníci národních center se důkladně vyškolili pro vyhodnocování otevřených žákovských odpovědí v testech a pro číselné zakódování povolání rodičů podle mezinárodní klasifikace ISCO. České národní centrum také proškolilo všechny externí spolupracovníky zapojené do realizace hlavního sběru dat. Zadávání písemných testů, stejně jako v minulých cyklech, prováděli pracovníci České školní inspekce, pro realizaci testů na počítačích byli vyškoleni učitelé z jednotlivých zúčastněných škol.
 
Hlavní sběr dat pro šetření PISA 2012 proběhl v České republice od 26. března do 20. dubna 2012, účastnilo se jej 297 vybraných škol ze všech 14 krajů a k testování se dostavilo 6 413 žáků. Testování probíhalo převážně formou vyplňování papírového testu, úlohy z oblasti řešení problémů však měly interaktivní počítačovou podobu. Žáci vyplňovali kromě dvouhodinového písemného testu a čtyřicetiminutového počítačového testu také čtyřicetiminutový dotazník, ředitel nebo jeho zástupce vyplňovali dotazník zjišťující doplňující informace o zúčastněné škole.

Po dokončení sběru dat následoval svoz všech materiálů do národního centra projektu, proběhlo jejich roztřídění a časově i odborně náročné vyhodnocení otevřených odpovědí žáků. Počítačové úlohy byly vyhodnocovány přímo v elektronickém médiu. Dále byly podle klasifikace ISCO vyhodnoceny otázky z žákovského dotazníku, které zjišťovaly povolání rodičů. Po převodu všech dat z písemných testů a dotazníků do elektronických databází a prvním vyčištění byly soubory online zaslány do mezinárodního centra.  Zde jsou ve spolupráci s národním centrem spolu s daty ostatních zemí dále čištěna a zpracovávána.

V důsledku velmi náročného zpracování velkého množství dat z 67 zúčastněných zemí budeme muset na první výsledky čekat do 3. prosince 2013, kdy proběhne jejich zveřejnění na mezinárodní tiskové konferenci v Paříži. Zhruba ve stejný den bude národní centrum prezentovat výsledky českých žáků v mezinárodním kontextu spolu s národní zprávou z projektu. V této první vlně bude veřejnost seznámena s výsledky jednotlivých zemí ve třech základních oblastech: matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti. Finanční gramotnosti a oblasti řešení problémů bude věnována další mezinárodní tisková konference v polovině roku 2014. Stejně jako ve všech minulých cyklech projektu plánuje národní centrum v České republice publikovat všechny úlohy z testů PISA, které budou mezinárodním konsorciem uvolněny ke zveřejnění (část úloh zůstává vždy utajena pro potřeby dalších cyklů výzkumu).

I když si budeme muset ještě více než rok počkat na zveřejnění prvních výsledků PISA 2012, v plném proudu je již příprava na další cyklus projektu s hlavním sběrem dat v roce 2015. Ve svém šestém cyklu dozná projekt velmi významných změn, z nichž nejdůležitější je přechod od papírového testování k počítačovému interaktivnímu testu. Hlavní testovanou oblastí bude přírodovědná gramotnost. V současné době jsou vyvíjeny a revidovány nové přírodovědné úlohy pro počítačové prostředí. Novou testovanou oblastí bude v roce 2015 tzv. kolaborativní řešení problémových úloh, kde budou žáci prokazovat např. svoji schopnost vzájemně spolupracovat, reagovat nebo pracovat v týmu.

Šetření PISA 2012 je součástí projektů Kompetence I a Kompetence III, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Bližší informace o něm naleznete na webových stránkách www.pisa2012.cz a také na webových stránkách České školní inspekce (www.csicr.cz).


RNDr. Jana Palečková
národní koordinátorka šetření PISA
 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce