PISA 2006


16.01.2012

Projekt byl realizován mezinárodním konsorciem, které bylo řízeno Australskou radou pro pedagogický výzkum (Australian Council for Educational Research - ACER). Konsorcium bylo dále složeno z těchto institucí: Institute for Educational Measurement (CITO) z Nizozemska, National Institute for Educational Research (NIER) z Japonska, Educational testing service (ETS) ze Spojených států amerických a WESTAT ze Spojených států amerických.

CÍLE VÝZKUMU

Cílem projektu PISA je opakované zjišťování výsledků patnáctiletých žáků různých zemí v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Jeho hlavním záměrem je poskytnout tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích informace o úspěšnosti a efektivitě jejich vzdělávacích systémů.

Oproti dříve realizovaným výzkumům, které byly zaměřeny především na zjišťování „školních vědomostí a dovedností”, má výzkum PISA klást větší důraz na dovednosti, které mají velký význam pro uplatnění mladých lidí v jejich dalším životě, ať již při jejich dalším studiu, nebo při vstupu na pracovní trh.

V rámci PISA jsou testováni žáci určitého věku, nikoli žáci v určitém ročníku, jak tomu bylo ve dříve realizovaných mezinárodních výzkumech (např. výzkum TIMSS). Věk testovaných žáků je 15 let, neboť zhruba v tomto věku končí ve většině zemí OECD povinná školní docházka. Výzkum je koncipován tak, aby kromě mezinárodního porovnání výsledků patnáctiletých žáků umožnil také porovnávání rozdílů mezi výsledky jednotlivých škol, typů škol, regionů nebo jinak definovaných skupin žáků.
Díky opakovanému sběru dat je možné mapovat nejen aktuální situaci v jednotlivých zemích, ale i její vývoj v čase.


ZÚČASTNĚNÉ ZEMĚ

Země, které se zúčastnily jednotlivých fází výzkumu


METODY VÝZKUMU

Cykly výzkumu
Výzkum PISA probíhá v devítiletých cyklech. Cyklus má přitom tři fáze, z nichž každá je detailněji zaměřena na jednu z oblastí gramotnosti. Sběr dat tedy probíhá jednou za tři roky a testovány jsou znalosti a dovednosti žáků v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti, přičemž jedné z oblastí je vždy věnován větší prostor. V roce 2000 byla hlavní testovanou oblastí čtenářská gramotnost, v roce 2003 matematická a v roce 2006 přírodovědná gramotnost. V roce 2009 bude v rámci druhého devítiletého cyklu výzkumu PISA znovu zkoumána zejména čtenářská gramotnost žáků.

Testy
Každý žák vypracovává dvouhodinový test.

V testu jsou zastoupeny jak úlohy s výběrem odpovědi, kdy si žák u každé testové položky může vybrat jednu správnou odpověď z více nabízených možností nebo volit odpověď ano nebo ne, tak úlohy s tvořenou odpovědí, v nichž žáci musí formulovat vlastní odpovědi.

Dotazníky
Žáci vyplňují dotazník, ve kterém poskytnou informace o sobě, o prostředí, ve kterém žijí, o svých názorech a postojích a také informace o své škole a vyučovacích metodách, s nimiž se setkávají. Vypracování dotazníku trvá asi 30 minut.

Ředitelé škol vyplňují dotazník, který se týká jejich škol.

Pilotní a hlavní šetření
Každému hlavnímu sběru dat předchází pilotní šetření, jehož hlavním úkolem je ověřit funkčnost testových nástrojů určených pro hlavní šetření a všech procedur spojených se sběrem dat.


REALIZACE VÝZKUMU PISA V ČESKÉ REPUBLICE

I. CYKLUS VÝZKUMU
  Hlavní
testovaná oblast
Rok sběru dat Počet žáků Počet škol Poznámky
1.fáze Čtenářská gramotnost 2000 9300 250 Vzorek patnáctiletých žáků narozených v r. 1985 (nacházejí se v 9. roč. ZŠ a 1. roč. SŠ) rozšířen v ČR o žáky narozené v r. 1982 (žáky 3. roč. SŠ).
2.fáze Matematická gramotnost 2003 9919 260 Výzkum obohacen o šetření zjišťující dovednosti žáků při řešení problémových situací v rámci mezipředmětových vztahů (problem solving). Vzorek patnáctiletých žáků v ČR rozšířen na všechny žáky 9. roč. ZŠ či odpovídajícího roč. víceletého gymnázia (konec povinné školní docházky).
3.fáze Přírodovědná gramotnost 2006 9016 245 Vztah a postoje žáků k přírodním vědám zjišťovány též pomocí postojových otázek začleněných přímo do testu. Vzorek patnáctiletých žáků v ČR rozšířen na všechny žáky 9. roč. ZŠ či odpovídajícího roč. víceletého gymnázia (konec povinné školní docházky).


VÝSLEDKY VÝZKUMU PISA 2006

Mezinárodní zpráva
Zpráva přináší výsledky mezinárodního výzkumu PISA 2006, který byl zaměřen na přírodní vědy.

Tisková zpráva
V roce 2006 byly hlavní sledovanou oblastí přírodní vědy. Do výzkumu se zapojilo 57 zemí z celého světa, včetně všech 30 členských zemí OECD. Testování se zúčastnilo více než čtvrt milionu žáků. V České republice se výzkumu zúčastnilo celkem 245 škol, což představovalo 9016 žáků z 9. ročníku základních škol, 1. ročníku středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Národní zpráva
Výběr nejdůležitějších výsledků třetího cyklu mezinárodního výzkumu PISA, který byl zaměřen na přírodní vědy. Seznamuje s definicí a pojetím přírodovědné gramotnosti v tomto výzkumu, jsou zde prezentovány výsledky zemí v přírodovědné, matematické a čtenářské gramotnosti.


Datové soubory PISA 2006
Kompletní mezinárodní datové soubory s daty za všechny zúčastněné země a další podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách OECD.

Zde si můžete prohlédnout školní dotazník a žákovský dotazník.

České žákovské databáze obsahují data 15-letých žáků a data žáků 9. ročníků včetně rozšířeného vzorku. Zde naleznete databázi ze školních dotazníků. 


PUBLIKACE

Koncepce přírodovědné gramotnosti ve výzkumu PISA 2006
Palečková, J. a kol.: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006. Praha: ÚIV, 2007
Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA. Praha: ÚIV, 2007


LETÁK

Leták - PISA 2006: Leták byl vytvořen v době příprav třetí fáze výzkumu PISA a informuje zejména o přírodovědné gramotnosti, na niž byla třetí fáze výzkumu zaměřena. Jsou zde i ukázky dvou přírodovědných úloh.


ZKUSTE SI TEST

Zkuste si vzorový test projektu PISA.

Každý žák dostane test, jehož vyplnění trvá dvě hodiny.

Do testu jsou zařazeny jak úlohy s výběrem odpovědi, kdy si žák u každé testové položky může vybrat jedinou správnou odpověď ze čtyř až pěti nabízených možností, tak úlohy s tvorbou odpovědi, ve kterých žáci musí formulovat vlastní odpovědi.
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce