PISA 2009


16.01.2012

Od roku 2006 realizují fázi výzkumu, jejíž hlavní šetření proběhlo v roce 2009, dvě konsorcia: Core A Consorcium a Core B Consorcium. Konsorcium A je opět řízeno Australskou radou pro pedagogický výzkum a sestává z těchto institucí: Australian Council for Educational Research (ACER) z Austrálie, cApStAn Linguistic Quality Control z Belgie, Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) z Německa, National Institute for Educational Research (NIER) z Japonska, Analyse des systemes et des pratiques d'enseignement (aSPe) z Belgie a WESTAT ze Spojených států amerických. Konsorcium B sestává ze čtyř institucí, kterými jsou: Institute for Educational Measurement (CITO) z Nizozemska, Ministry of Education, France, Institute for Educational Research, University of Jyväskylä z Finska a University of Twente z Nizozemska.

CÍLE VÝZKUMU

Cílem projektu PISA je opakované zjišťování výsledků patnáctiletých žáků různých zemí v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Jeho hlavním záměrem je poskytnout tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích informace o úspěšnosti a efektivitě jejich vzdělávacích systémů.

Oproti dříve realizovaným výzkumům, které byly zaměřeny především na zjišťování „školních vědomostí a dovedností”, má výzkum PISA klást větší důraz na dovednosti, které mají velký význam pro uplatnění mladých lidí v jejich dalším životě, ať již při jejich dalším studiu nebo při vstupu na pracovní trh.

V rámci PISA jsou testováni žáci určitého věku, nikoli žáci v určitém ročníku, jak tomu bylo ve dříve realizovaných mezinárodních výzkumech (např. výzkum TIMSS). Věk testovaných žáků je 15 let, neboť zhruba v tomto věku končí ve většině zemí OECD povinná školní docházka.

Výzkum je koncipován tak, aby kromě mezinárodního porovnání výsledků patnáctiletých žáků umožnil i porovnávání rozdílů mezi výsledky jednotlivých škol, typů škol, regionů nebo jinak definovaných skupin žáků. Díky opakovanému sběru dat je možné mapovat nejen aktuální situaci v jednotlivých zemích, ale i její vývoj v čase.


ZÚČASTNĚNÉ ZEMĚ

Země, které se zúčastnily jednotlivých fází výzkumu


METODY VÝZKUMU

Cykly výzkumu
Výzkum PISA probíhá v devítiletých cyklech. Cyklus má přitom tři fáze, z nichž každá je detailněji zaměřena na jednu z oblastí gramotnosti. Sběr dat tedy probíhá jednou za tři roky a testovány jsou znalosti a dovednosti žáků v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti, přičemž jedné z oblastí je vždy věnován větší prostor. V roce 2000 byla hlavní testovanou oblastí čtenářská gramotnost, v roce 2003 matematická a v roce 2006 přírodovědná gramotnost. V roce 2009 je v rámci druhého devítiletého cyklu výzkumu PISA znovu zkoumána zejména čtenářská gramotnost žáků.

Testy
Každý žák vypracovává dvouhodinový test.

V testu jsou zastoupeny jak úlohy s výběrem odpovědi, kdy si žák u každé testové položky může vybrat jednu správnou odpověď z více nabízených možností nebo volit odpověď ano nebo ne, tak úlohy s tvořenou odpovědí, v nichž žáci musí formulovat vlastní odpovědi.

Dotazníky
Žáci vyplňují dotazník, ve kterém poskytnou informace o sobě, o prostředí, ve kterém žijí, o svých názorech a postojích, a také informace o své škole a vyučovacích metodách, s nimiž se setkávají. Vypracování dotazníku trvá asi 30 minut.

Ředitelé škol vyplňují dotazník, který se týká jejich škol.

Pilotní a hlavní šetření
Každému hlavnímu sběru dat předchází pilotní šetření, jehož hlavním úkolem je ověřit funkčnost testových nástrojů určených pro hlavní šetření a všech procedur spojených se sběrem dat.


REALIZACE VÝZKUMU PISA V ČESKÉ REPUBLICE

I. CYKLUS VÝZKUMU
  Hlavní
testovaná oblast
Rok sběru dat Počet žáků Počet škol Poznámky
1.fáze Čtenářská gramotnost 2000 9300 250 Vzorek patnáctiletých žáků narozených v r. 1985 (nacházejí se v 9. roč. ZŠ a 1. roč. SŠ) rozšířen v ČR o žáky narozené v r. 1982 (žáky 3. roč. SŠ).
2.fáze Matematická gramotnost 2003 9919 260 Výzkum obohacen o šetření zjišťující dovednosti žáků při řešení problémových situací v rámci mezipředmětových vztahů (problem solving). Vzorek patnáctiletých žáků v ČR rozšířen na všechny žáky 9. roč. ZŠ či odpovídajícího roč. víceletého gymnázia (konec povinné školní docházky).
3.fáze Přírodovědná gramotnost 2006 9016 245 Vztah a postoje žáků k přírodním vědám zjišťovány též pomocí postojových otázek začleněných přímo do testu. Vzorek patnáctiletých žáků v ČR rozšířen na všechny žáky 9. roč. ZŠ či odpovídajícího roč. víceletého gymnázia (konec povinné školní docházky).

II. CYKLUS VÝZKUMU
  Hlavní
testovaná
oblast
Rok
sběru
dat
Počet
žáků
Počet
škol
Poznámky
1.fáze Čtenářská
gramotnost
2009 7500 290 V dubnu a květnu 2009 proběhlo testování patnáctiletých žáků na 290 školách v celé České republice. Testování se účastnilo cca 7 500 žáků a cca 600 ředitelů škol a učitelů českého jazyka.
2.fáze Matematická
gramotnost
2012 x x x
3.fáze Přírodovědná
gramotnost
2015 x x x

VÝSLEDKY VÝZKUMU PISA 2009
Stručné shrnutí
V roce 2009 byla hlavní sledovanou oblastí čtenářská gramotnost. Do výzkumu se zapojilo 65 zemí z celého světa. V České republice se výzkumu zúčastnilo 290 škol, což představovalo 7500 žáků z
9. ročníku základních škol, 1. ročníku středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Národní zpráva
Výběr nejdůležitějších výsledků čtvrtého cyklu mezinárodního výzkumu PISA, který byl zaměřen na čtenářskou gramotnost. Seznamuje s definicí a pojetím čtenářské gramotnosti v tomto výzkumu a jsou zde prezentovány výsledky zemí ve čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti.

Seminář k výsledkům výzkumu PISA 2009
Prezentace ke stažení zde.

Analýzy
V dubnu roku 2011 byla v Národohospodářském ústavu AV ČR dokončena analýza dat PISA 2009, která bude sloužit jako základ pro tematickou publikaci zkoumající dlouhodobý dopad zhoršující se úrovně vzdělávání na ekonomickou situaci v České republice.

Datové soubory PISA 2009
Ke stažení jsou zde k dispozici české verze dotazníků - školní dotazník žákovský dotazník a žákovský dotazník o počítačích. Naleznete zde i dva datové soubory - školní data a žákovská data

Kompletní mezinárodní datové soubory s daty za všechny zúčastněné země a další podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách OECD.


PUBLIKACE

Kramplová, I.: Zakroužkuj - vyber - zdůvodni - Hodnocení čtenářských úloh PISA 2009. Praha: ÚIV, 2011


LETÁK

Leták – PISA 2009: Leták byl vytvořen v době příprav první fáze druhého cyklu výzkumu PISA a informuje zejména o čtenářské gramotnosti, na niž je čtvrtá fáze výzkumu zaměřena. Je zde ukázka úlohy ze čtení.


ZKUSTE SI TEST

Zkuste si vzorový test projektu PISA.

Každý žák dostane test, jehož vyplnění trvá dvě hodiny.

Do testu jsou zařazeny jak úlohy s výběrem odpovědi, kdy si žák u každé testové položky může vybrat jedinou správnou odpověď ze čtyř až pěti nabízených možností, tak úlohy s tvorbou odpovědi, ve kterých žáci musí formulovat vlastní odpovědi.
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce