TIMSS 1995


16.01.2012

TIMSS (Third International Mathematics and Science Study) je mezinárodním projektem v oblasti měření výsledků vzdělávání, který navázal na první a druhý výzkum matematického vzdělávání v letech 1959 a 1976 a na první a druhý výzkum přírodovědného vzdělávání z let 1966 a 1980. V roce 1990 bylo rozhodnuto třetí výzkumy v obou oblastech integrovat. Šetření se uskutečňuje od roku 1995 ve čtyřletých cyklech v mnoha zemích celého světa. Výzkum je zaměřen na zjišťování úrovně znalostí a dovedností žáků v matematice a v přírodovědných předmětech. Projekt organizuje Mezinárodní organizace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA). Česká republika se do projektu zapojila již v době jeho příprav v roce 1991.
 

Hlavní výzkumné otázky
  • Jaké jsou znalosti a dovednosti žáků jednotlivých zemí v matematice a přírodovědných předmětech?
  • Jak se liší výsledky žáků v matematice a přírodovědných předmětech v jednotlivých zemích?
  • Jak se liší metody výuky a školní prostředí účastnických zemí?
  • Jak se liší kurikulární dokumenty a učebnice v jednotlivých zemích?


1. cyklus výzkumu – rok 1995
V roce 1995 se uskutečnil ve více než 40 zemích na celém světě hlavní sběr dat Třetího mezinárodního výzkumu matematického a přírodovědného vzdělávání TIMSS. Šlo o dosud nejrozsáhlejší šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání. Předmětem zkoumání bylo kurikulum ve třech rovinách – kurikulum zamýšlené, realizované a dosažené.

Informace o zamýšleném kurikulu byly získány rozsáhlou analýzou učebních osnov a nejpoužívanějších učebnic matematiky a přírodovědných předmětů a dotazníkovým šetřením, které proběhly ve všech zúčastněných zemích. Informace o realizovaném a dosaženém kurikulu poskytlo dotazníkové šetření mezi žáky, učiteli a řediteli škol, které proběhlo spolu s testováním na školách.

Podklady pro porovnávání osvojeného učiva byly získány testováním více než půl milionu žáků a studentů z celého světa v ročnících, které náležely ke třem testovaným populacím:

Populace 1: Žáci, kteří se nacházeli ve dvou na sebe navazujících ročnících, které v době testování obsahovaly nejvyšší procento devítiletých dětí. Ve většině školských systémů se stejně jako v České republice jednalo o 3. a 4. ročník školní docházky.

Populace 2: Žáci, kteří se nacházeli ve dvou na sebe navazujících ročnících, které v době testování obsahovaly nejvyšší procento třináctiletých dětí. Ve většině školských systémů se stejně jako v České republice jednalo o 7. a 8. ročník školní docházky.

Populace 3: Studenti v posledních ročnících všech typů středoškolského vzdělávání. U těchto studentů se zjišťovala úroveň tzv. matematické a přírodovědné gramotnosti, tj. schopnosti používat běžné matematické a přírodovědné pojmy a operace. Dále byla možnost podrobit speciálním testům dvě podskupiny studentů:
  1. Studenty, kteří prošli náročnější výukou matematiky.
  2. Studenty, kteří měli ve svých učebních plánech zařazenu výuku fyziky.

V populacích 1 a 2 bylo dále možno podrobit cca 500 žáků testování tzv. praktických dovedností, při kterém se zjišťovala dovednost žáků řešit experimentální úlohy.

Česká republika se zúčastnila všech výše uvedených aktivit s výjimkou testování praktických dovedností v populaci 1. Realizaci výzkumu TIMSS 1995 v České republice zajišťoval Výzkumný ústav pedagogický v Praze a byla převážně financována z prostředků PHARE RES.


VÝSLEDKY
Výsledky šetření TIMSS 1995 byly zveřejňovány postupně s ročním odstupem pro jednotlivé populace žáků. Mezinárodní zprávy a další publikace vydané mezinárodním centrem jsou dostupné na adrese: http://timss.bc.edu/timss1995i/TIMSSPublications.html

Národní zprávy s podrobnějším rozborem výsledků českých žáků a publikace, které obsahují uvolněné matematické a přírodovědné úlohy, jsou dostupné v tištěné podobě na České školní inspekci (vladislav.tomasek@csicr.cz). Jejich seznam je zde.


 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce