TIMSS 2007


16.01.2012

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) je mezinárodním projektem v oblasti měření výsledků vzdělávání, který se uskutečňuje od roku 1995 ve čtyřletých cyklech v mnoha zemích celého světa. Výzkum je zaměřen na zjišťování úrovně znalostí a dovedností žáků v matematice a v přírodovědných předmětech. Projekt organizuje Mezinárodní organizace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA). Česká republika se zapojila do prvního cyklu výzkumu TIMSS 1995, do druhého cyklu TIMSS 1999 a do čtvrtého cyklu TIMSS 2007.

Hlavní výzkumné otázky
  • Jaké jsou znalosti a dovednosti žáků jednotlivých zemí v matematice a přírodovědných předmětech?
  • Jak se změnila úroveň znalostí a dovedností žáků v matematice a přírodovědných předmětech v průběhu sledovaného období?
  • Jak se liší metody výuky a školní prostředí účastnických zemí?
  • Co nejvíce ovlivňuje rozdíly ve výsledcích různých skupin žáků?

Čtvrtý cyklus výzkumu – rok 2007
V roce 2006 se uskutečnilo pilotní šetření, které ověřilo testové úlohy, dotazníkové položky a metodiku výzkumu. Hlavní šetření výzkumu proběhlo na jaře roku 2007. V České republice se do něj zapojilo 291 škol, více než 9 000 žáků a zhruba 1 300 jejich učitelů a ředitelů. Úlohy ve výzkumu TIMSS 2007 vycházely z následujících oblastí učiva:

matematika
4. ročník: čísla, geometrie a měření, práce s daty
8. ročník: čísla, algebra, geometrie, data a pravděpodobnost

přírodní vědy
4. ročník: živá příroda, neživá příroda, Země
8. ročník: biologie, chemie, fyzika, zeměpis

Každá úloha zkoumá dovednosti žáků. Pro potřeby výzkumu TIMSS 2007 jsou rozděleny do tří oblastí: prokazování znalostí, používání znalostí, uvažování.

Podrobnější popis koncepce výzkumu TIMSS 2007.


Výsledky
Výsledky šetření TIMSS 2007 byly zveřejněny v prosinci 2008 na tiskové konferenci formou tiskové zprávy a také pomocí národní zprávy, která seznamuje s hlavními výsledky. Podrobněji jsou výsledky v mezinárodním kontextu prezentovány v mezinárodní zprávě.

Oprava: V původní mezinárodní databázi byly zaměněny názvy proměnných pro kategorie dovedností znalosti (prokazování znalostí) a aplikace (používání znalostí). V důsledku toho jsou ve všech tištěných zprávách (národní zpráva a mezinárodní zprávy) prohozeny názvy sloupců znalosti a aplikace v záhlaví příslušných tabulek. Zde si můžete stáhnout odpovídající stránky národní zprávy s opravenými tabulkami a textem k nim. Všechny elektronické dokumenty byly upraveny. Za vzniklé chyby se omlouváme.


Úlohy
Uvolněné úlohy z výzkumu TIMSS 2007 doplněné o základní charakteristiky, o úspěšnost žáků, o způsob jejich vyhodnocování a o krátké komentáře byly zpracovány do tří publikací:

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník,
Úlohy z přírodních věd pro 8. ročník,
Úlohy z matematiky pro 8. ročník.

Ke stažení jsou zde také soubory úloh v podobě, v jaké byly prezentovány v testových sešitech. Jde o úlohy určené žákům 4. ročníku z matematiky a z přírodovědy, o úlohy určené žákům 8. ročníku z matematiky a z přírodních věd. Každý žák vyplňoval jeden testový sešit, který obsahoval dva soubory úloh z matematiky a dva soubory úloh z přírodních věd. Na zodpovězení otázek v jednom souboru měli žáci 4. ročníku 18 minut a žáci 8. ročníku 22,5 minuty.

Datové soubory TIMSS 2007
Ke stažení jsou zde české verze školních dotazníků pro obě věkové populace žáků (4. ročník a 8. ročník), stejně tak žákovské dotazníky pro žáky 4. ročníků a pro žáky 8. ročníků.

Ve výzkumu byl použit jeden dotazník pro učitele žáků 4. ročníku a dva pro učitele žáků 8. ročníku, zvlášť pro učitele matematiky a pro učitele přírodovědných předmětů.

Datové soubory z šetření, které obsahují data za ČR naleznete zde.

Kompletní mezinárodní datové soubory s daty za všechny zúčastněné země a další podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách TIMSS 2007. 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce