Ochrana osobních údajů


ČR - Česká školní inspekce zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Česká školní inspekce je správcem (v některých případech i zpracovatelem) osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:
ČR - Česká školní inspekce, IČ 00638994, se sídlem Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5,
Telefon: +420 251 023 127, e-mail: posta@csicr.cz, ID datové schránky: g7zais9

Česká školní inspekce na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5,
Telefon: +420 251 023 222, e-mail: poverenec@csicr.cz, ID datové schránky: g7zais9

Česká školní inspekce jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem:
  1. provádění inspekční činnosti,
  2. evidence úrazů dětí, žáků a studentů,
  3. komunikace se školami a školskými zařízeními,
  4. zajištění interních procesů.
Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě plnění právních povinností, které se na Českou školní inspekci vztahují, a dále na základě plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterou je Česká školní inspekce pověřena.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev své vůle, a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není České školní inspekci uložena zvláštním právním předpisem, nebo pokud k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů u České školní inspekce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektu údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány, nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k nim, na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování, právo vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce